KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Sitemize üye olarak, kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz.

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme teklifon.com sitesi ile siteye üye olan kullanıcı arasında (hizmet alan veya hizmet veren üye), kullanıcı'nın siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, siteye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. TANIMLAR

Teklifon : OKYAZILIM Ömer GÖKSEL Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri

Kullanıcı : Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

İşveren : Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, işini sitede ilan vererek teklif almasını sağlayacak ve işini yaptıracak olan kişi

Hizmet Veren : Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, işveren tarafından ilan verilen işe teklif veren ve kazandığı işleri yapacak kişi

Site : www.teklifon.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

İş Talebi : İşverenin iş olarak tanımladığı, hizmet veren’lerin teklif verdiği iş (örnek: ev temizliği, nakliye, usta, boyacı, fotoğrafçı, web sitesi, script, logo, çeviri, yazılım, video, makale gibi...)


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak teklifon tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak teklifon tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, teklifon tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, teklifon tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, teklifon'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple teklifon'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların teklifon tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden teklifon'nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. teklifon, Kullanıcı'lar tarafından teklifon'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, teklifon'nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) teklifon'nun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, teklifon ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla teklifon ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. teklifon, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı teklifon'nun, teklifon çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. teklifon, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar site üzerinden anlaştıkları işlerin ödemesinin ve tahsilatının nasıl yapılacağı konusunda ayrıca (site dışında) işveren ve hizmet veren olarak kendileri anlaşmaktadır. Anlaşılan iş için ödeme ve tahsilat teklifon üzerinden yapılmadığı gibi ödeme ve tahsilat ile ilgili yaşanılan her hangi bir sorun veya aksaklıklardan teklifon sorumlu tutulamaz. İşveren veya hizmet veren teklifon’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.1. Hizmet veren Hak ve Yükümlülükleri

a) Hizmet veren, işverenlerin ilanlarına teklif verebilir ve ilanlarına verdiği teklifin, işveren tarafından kabul edilmesi halinde, söz konusu özellikleri belirtilmiş işi, teklifindeki bedel üzerinden yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Hizmet veren, sergilenen herhangi bir ilana teklif vermek suretiyle, işi tamamlamayı, iş açıklaması ile beraber işveren tarafından belirlenmiş iş şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

c) Hizmet veren ve işveren arasında olası anlaşmazlıklarda her ne sebeple olursa olsun, işveren veya hizmet veren teklifon’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Hizmet veren, yaptığı iş ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı işveren ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. teklifon aleyhine işveren ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini hizmet verene rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

e) Hizmet veren, işbu sözleşmenin 5.1.2 (d) maddesinde belirtilen, işverenin yapılan işi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, işveren, proje süresine ek olarak hizmet veren’e 7 günlük telafi süresi vermek zorundadır. Bu süre bitiminde işveren yapılan işi kabul etmiyor ise işveren’e hizmet verenin iş sürecinde aldığı para hizmet veren tarafından iade edilir. Hizmet veren, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı işveren’in vereceğini bildiğini ve teklifon’nun işveren’in verdiği karardan dolayı her ne suretle olursa olsun herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.2. İşverenlerin Hak ve Yükümlülükleri

a) İşveren, Site'de ilan verdiği işlerin, kullanıcı sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, yapılması için gönderdiği işin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, teklifon'nun hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

b) İşveren, ilanına verilen tekliflerden, seçtiği teklifin sahibi hizmet verenin, teklif ücreti karşılığı işini tamamlayıp kendisine teslim etmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) İşveren, Site'ye verdiği ilan ile ilgili herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) İşveren, işi hizmet verenden teslim aldıktan sonra iş bedelinin hizmet verenin hesabına iletilmesini veya İşveren tarafından kendisine gönderilen işi kabul etmeyerek ve bunu hizmet verene bildirme hakkına sahip olduğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) İşveren, işbu sözleşmenin 5.1.2 (d) maddesinde belirtilen projeyi kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, hizmet veren'e 7 günlük telafi süresi vermek zorunda olduğunu, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı verirken hizmet veren’in teklif verdiği işi esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, hizmet veren ile arasındaki anlaşmazlıkdan dolayı her ne suretle olursa olsun teklifon’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) İşveren, Site üzerinde gerçekleşmekte olan proje teslim sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, hizmet verenin işi yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü teklifon'nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) İşveren, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde teklifon'nun herhangi bir zarara uğraması durumunda, teklifon'nun doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; teklifon'nun herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) İşveren, yapılması için verdiği ilandaki iş ile ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı hizmet veren ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. teklifon aleyhine hizmet veren ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini işverene rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

i) İşveren, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hizmet veren'e karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; işveren ve hizmet veren arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan teklifon'nun hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2 teklifon'nun Hak ve Yükümlülükleri

a) teklifon, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. teklifon, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, teklifon'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. teklifon tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, teklifon tarafından yapılabilir. teklifon tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) teklifon, Site üzerinden, teklifon'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle teklifon tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında teklifon'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) teklifon, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, teklifon Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

e) teklifon, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve teklifon tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; teklifon, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

f) Kullanıcı'lar ve teklifon hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 

6. HİZMETLER

teklifon tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'ların hem vakitten hemde nakitten  kazanmalarını sağlamak bulunmaktadır.

a) teklifon, işveren ve hizmet veren arasındaki işin yapılması işlemlerinde ve işin bedelinin ödenmesi aşamasında ki anlaşmanın ayrıca İşveren ve Hizmet veren'e ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı'lar, teklifon'un Hizmet'lerinden faydalanılarak işlerinin tamamlanıp teslim edilmesinden veya herhangi bir işlemden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. İşlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi teklifon'a ait değildir.

 

7. İLAN SORU/CEVAP SİSTEMİ

a) İlan Soru/Cevap Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi oluşturulan bir sistemdir.

b) İlana yeni Soru/Cevap eklenirken, Kullanıcı'ların ekledikleri soru ve cevaplar ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, Soru/Cevap ekleyen Kullanıcı'ya aittir. teklifon, ilanlarda bulunan Soru/Cevap'lardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, İlan Soru/Cevap Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, teklifon'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve teklifon'un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcı'ların ilanlara ekledikleri Soru/Cevap'lar, teklifon tarafından uygun görülmesi ve yardım bölümünde bulunan Soru/Cevap değiştirme şartlarına uyması haricinde, hiçbir şart ve koşulda, değiştirilmeyecektir.

 

8. KULLANICI / HİZMET VEREN PROFİLİ

e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı / hizmet veren profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı / hizmet veren profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, teklifon'unn tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı'lar, teklifon tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, teklifon tarafından Kullanıcı / hizmet veren profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

9. ÜCRETLENDİRME

teklifon, İlanlara Teklif Verme ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

10. GİZLİLİK POLİTİKASI

teklifon, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. teklifon, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. Sözleşme Değişiklikleri

teklifon, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.2. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, teklifon, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, teklifon için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için teklifon'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.4. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

teklifon, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, teklifon'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

d) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

 

11. SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 : Gizlilik Politikası

EK-2 : İlanlara Teklif Verme